Clubreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

K-Basketteam Kortrijk KBBB 1218

Richtlijnen voor de spelers

Bij inschrijven bevestigen zowel speler als ouder(s) akkoord te gaan met onderstaand huishoudelijk reglement en er zich dan ook naar te gedragen. Dit huishoudelijk reglement met duidelijke afspraken

is een niet te missen instrument om het samenleven, zonder misverstanden, mogelijk te maken.

Bestuursleden, trainers en afgevaardigden van de club gaan ervan uit dat deze regels door iedereen

gelezen en nageleefd worden. Eventuele opmerkingen kunnen steeds gericht worden naar het bestuur en de jeugdcoördinator.

LIDMAATSCHAP

Aansluiting

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan door het ondertekenen van een aansluitingsformulier. Bij minderjarigen dient het formulier eveneens te worden ondertekend door haar/ zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Ieder lid betaalt een jaarlijks lidgeld.
 • Er dient voor te zorgen dat zijn jaarlijkse medische kaart in orde wordt gebracht en ter beschikking van de club wordt gesteld voor aanvang van de competities. Spelers die hun lidgeld niet betaald hebben voor aanvang van de competitie of waarvan de medische fiche niet in orde is, mogen niet deelnemen aan officiële wedstrijden.
 • Eens het lidgeld, dat jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd, betaald is, wordt het niet meer terugbetaald.
 • Door toetreding tot de vereniging erkennen alle leden kennis te dragen van bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement en zich daaraan te onderwerpen.
 • Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor de duur van 1 seizoen of de resterende periode van dat seizoen.

Einde van het lidmaatschap

 • Tenzij in de periode 1 mei – 31 mei, op het secretariaat, een aangetekend, schriftelijk bericht van mutatie is ontvangen, wordt geacht dat het lid zijn lidmaatschap bij K-Basketteam Kortrijk het volgende competitiejaar voortzet.

Schorsing

 • Het bestuur is bevoegd leden te schorsen indien daartoe aanleiding bestaat.
 • Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijke vervallenverklaring van het lidmaatschap tijdens welke periode men geen andere rechten of verplichtingen heeft dan zich te verweren in tuchtzaken of geschillen.
 • Van een schorsing wordt de geschorste en zo mogelijk de trainer, schriftelijk met reden omkleed, in kennis gesteld.
 • Van een schorsingsbesluit kan de geschorste in beroep gaan bij de Raad van Bestuur.
 • Indien een lid door de VBL (Vlaamse Basket Liga) wordt geschorst, wordt deze schorsing door de club overgenomen, zonder dat daartegen andere rechtsmiddelen openstaan dan in de reglementen van de bond voorzien. De schorsing geldt voor de eerstvolgende bindende wedstrijd(-en) waarin hij of zij speelt in het kader van de normale en/of de bekercompetitie. De geschorste mag of moet blijven trainen.

Wedstrijden

 • •Alle twistpunten binnen de spelersgroep moeten binnen de groep opgelost worden via de coach en of ploegafgevaardigden. Indien nodig via de jeugdcoördinator en / of het bestuur.
 • Bij thuiswedstrijden is iedereen 30 minuten vóór aanvang van de match in de zaal aanwezig.
 • Bij uitwedstrijden is iedereen stipt op het afgesproken uur ter plaatse. Wie rechtstreeks gaat, is verplicht de coach of ploegverantwoordelijke daarvan te verwittigen.
 • Waarschuw je coach op voorhand als je niet kan deelnemen aan een wedstrijd door ziekte of andere redenen. Bij afwezigheid van de coach wordt de secretaris of ploegverantwoordelijke verwittigd. Er wordt eventueel vertrokken zonder de speler die te laat is. Wie te laat is, wordt als “afwezig” beschouwd door de club.
 • Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer. We rekenen hiervoor op de ouders en sympathisanten.
 • Je identiteitskaart dien je steeds bij te hebben op wedstrijden. De boete (indicatief : 5 euro, de officiële tabel van tarieven en boetes [TTB] is ten allen tijde van kracht), die de club opgelegd krijgt omdat de identiteitskaart ontbreekt, wordt door de speler zelf betaald.
 • Je blijft bij de ploeg (spelers en coach) vanaf de wedstrijdvoorbereiding (30 min. voor de start) tot na het douchen na de wedstrijd. Je zit dus niet op de tribune of in de cafetaria tijdens de rust van een wedstrijd.
 • De coach is de “baas” van de ploeg, hij of zij heeft in de sporthal en op het terrein het laatste woord. Iedereen respecteert dit.
 • Zonder tegenstrevers of scheidsrechters geen wedstrijd. In alle omstandigheden blijven we ze benaderen als mensen die even graag van basket houden als dat wij dat doen.
 • Volgende gedragingen zullen niet getolereerd worden:
 • openlijk kritiek uiten op medespelers,
 • openlijke agressie naar ouders en medespelers, openlijk obscene gebaren maken, protest tegen
 • scheidsrechters op een ongeoorloofde wijze, ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en supporters.
 • Iedere uitsluiting, scheidsrechtersverslag en het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, alsook de daardoor veroorzaakte onkosten.
 • Enkel het bestuur kan hierop een uitzondering maken.
 • De spelers dienen zich te douchen na iedere wedstrijd of training.
 • Indien de ploeg over warming-up truitjes beschikt, dienen deze gedragen te worden tijdens de warming-up.
 • Tijdens de wedstrijd dient het terrein net te worden gehouden: sportzakken netjes opgesteld, uitrustingen niet op de grond laten rondslingeren en na de match flessen of bekers opruimen, ook op verplaatsing.

Coaches

 • De coaches zorgen voor gevarieerde trainingen.
 • Zij zijn stipt op tijd aanwezig op de trainingen en respecteren het afgesproken uur op wedstrijden.
 • Ingeval van belet verwittigen zij de spelers en/of de ouder(s) en zorgen voor vervanging. De vergoeding van deze vervanger wordt door de coach en zijn vervanger geregeld.
 • De coach zal een aanwezigheidslijst van de trainingen bijhouden en zal tevens op het einde van het seizoen in samenspraak met het Sportief Comité een evaluatie maken per speler, dit om een soepele overdracht tussen de coaches mogelijk te maken.
 • De coach moet er streng op toezien dat er een positieve groepssfeer heerst. Volgende gedragingen zal hij niet tolereren: openlijk kritiek uiten op medespelers, openlijke agressie naar ouders en medespelers, openlijk obscene gebaren maken, protest tegen scheidsrechters op een ongeoorloofde wijze, ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en supporters. Vrijwillige fouten zal hij bestraffen door onmiddellijk verwijdering van het veld (dwz op de bank plaats te nemen).
 • Het is in eerste instantie de trainer die zal reageren. In een volgend stadium zal het bestuur ingrijpen door een oproeping met vermaning, een voorwaardelijke schorsing om te eindigen met een definitieve schorsing.
 • Indien een coach sportieve vragen heeft, kan hij steeds terecht bij de leden van het sportief comité en/of Bestuur.

Ouders

 • Aanbevelingen aan de ouders van de jeugdspelers
 1. Vertrouw uw kind toe aan de coach en laat de sportieve beslissingen en instructies over aan de coach en accepteer ook dat niet ieder speler dezelfde capaciteiten heeft.
 2. Geef geen kritiek op eigen spelers, noch op de tegenspelers of de scheidsrechters.
 3. Probeer zoveel mogelijk positieve punten boven te halen, dit zal de spelsfeer bevorderen.
 4. Maak tijd voor de sport van uw kind, en beloof niet te veel ( o.a. “als je zoveel punten maakt…” of “per punt krijg je …”), basket is een ploegsport geen individuele sport.
 5. Tracht als supporter op de hoogte te zijn van de fundamentele regels van het basket.
 6. De nevenactiviteiten zijn voor de club een belangrijke bron van inkomsten. Het wordt van de ouders verwacht dat zij zich voor deze nevenactiviteiten ten volle inzetten.

Trainingen

 • Trainingen starten en eindigen stipt. Wees dus op tijd ! (15 min. voor trainingstijd in de kleedkamer aanwezig en 5 min. voor aanvang van de training in sportkledij aanwezig in de zaal).
 • Kom je uitzonderlijk toch te laat of moet je vroeger weg, dan wordt de reden hiervoor steeds aan de trainer meegedeeld. Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
 • Verwittig de trainer van zodra je weet dat je een training niet kan bijwonen. Spelers die zonder reden regelmatig afwezig zijn op training worden minder of niet meer opgesteld tijdens wedstrijden.
 • Na de training of wedstrijd, thuis of op verplaatsing, dient men ervoor te zorgen dat de kleedkamer volledig netjes verlaten wordt. Alleen de spelers, coach en ploegbegeleider komen in de kleedkamer.

Kledij en sporthygiëne

 • De wedstrijdkledij zorgt voor de uitstraling van de club. Er wordt dan ook extra zorg aan besteed.
 • Na de wedstrijd wordt de wedstrijduitrusting verzameld en in de voorziene sportzak gestopt zoals afgesproken door de ploegafgevaardigde.
 • Kies voor degelijke sportschoenen zonder zolen die markering nalaten. De sportvloer enkel betreden met je sportschoenen, schoenen waarmee je zowel binnen als buiten loopt, worden niet toegelaten.
 • Draag geen oorringen, armbandjes, uurwerk … tijdens de training of wedstrijden.
 • Lang haar wordt samengebonden (zowel voor meisjes als jongens).
 • Douchen is verplicht na elke training en wedstrijd. Het douchen en aankleden in kleedkamers moet niet langer duren dan nodig.
 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, breng desgewenst sporttas en gerief mee in de sportzaal en plaats deze ordentelijk in de zaal. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke zaken.
 • GSM’s dienen uitgezet te worden tijdens de training en wedstrijd.

Attitude

 • Oefen en speel steeds met 100% inzet en blijf steeds beleefd en sportief, zelf bij een nederlaag.
 • Trainingen worden niet nodeloos gestoord of zinloos onderbroken.
 • Wees sportief voor ploegmaten en tegenstanders. Er wordt op geen enkel ogenblik discriminatie getolereerd tegenover medespelers.
 • Er wordt binnen de club discipline geëist van elke speler. Spelers die op training niet luisteren en niet doen wat de trainer vraagt, zullen gesanctioneerd worden en bij herhaling uit de club worden gewezen.
 • Bij sportieve ontevredenheid dient deze in de eerste plaats met de trainer besproken te worden.
 • In een tweede fase kan de jeugdverantwoordelijke en jeugdcoördinator of het bestuur gecontacteerd worden.
 • Iedere speler verzorgt zijn lichaam, Het gebruik van alcoholische dranken is niet toegelaten en het is verboden te roken. In geen geval zullen geestverruimende middelen (drugs), of alles wat
 • daaronder valt, getolereerd worden. Een speler die zich aan deze regels bezondigt, wordt automatisch voor onbepaalde duur geschorst.
 • Toon respect voor tegenstander en scheidsrechters. Na de wedstrijd zal het voltallige team de scheidsrechters, tafelfunctionarissen en de tegenstander de hand drukken.

Tuchtmaatregelen

 • Als club wensen wij een positieve uitstraling van onze spelers binnen het basketgebeuren.
 • Daarom vinden wij een correcte houding onontbeerlijk. Bij het niet naleven van de basisgedragsregels zal de club zich steeds genoodzaakt zien om de spelers erop te wijzen en eventueel maatregelen te treffen. De betrokken ouders zullen daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
 • Onder alle omstandigheden worden de beslissingen van de scheidsrechters gerespecteerd.
 • Agressieve gebaren en onbehoorlijke taal horen niet op het veld.
 • Het beschadigen van publiciteitsborden of zaalinfrastructuur zal tot een boete leiden (= tenminste de kosten voor het herstellen, enz. …).
 • Een jeugdspeler die een technische fout of uitsluiting oploopt tijdens een wedstrijd wordt door de coach onmiddellijk vervangen en eventueel bijkomend gesanctioneerd in verhouding met de
 • aanleiding tot de technische fout of de uitsluiting en te beoordelen door de coach in overleg met de jeugdcoördinator of het sportief comité.
 • In geval van boetes opgelegd door de Bond aan een speler zullen deze kosten door de club op de desbetreffende speler verhaald worden. De uitgesproken straf kan een voorwaardelijke schorsing tot een effectieve straf zijn. Tenslotte, wie in herhaling valt (recidiveert), riskeert een zwaardere straf.

Samenhorigheid

 • Trainen en spelen zijn niet voldoende. Je moet de ploeg en club nog wat extra bezorgen. Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken en aanwezig zijn bij een clubactiviteit georganiseerd door BTK. Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur, want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis.
 • Alle gekwetste spelers worden verwacht aanwezig te zijn op de wedstrijden om hun medespelers aan te moedigen.
 • We hopen dat onze jeugdspelers regelmatig de wedstrijden van de seniorploegen zullen volgen om hen aan te moedigen. Het bevordert de band binnen onze clubfamilie en ze krijgen zo de kans om al kijkend heel wat op te steken.

KLACHTENPROCEDURE

Een klacht met betrekking tot de trainingen (de trainer, de spelers of ouders van andere spelers) wordt gemeld aan de afgevaardigde of aan een bestuurslid. Indien de klacht niet binnen de ploeg

kan opgelost worden, komt deze op de dagorde van de volgende vergadering van het sportief comité. Deze bespreekt, behandelt de klacht en zorgt voor de meest gepaste afhandeling.

ONGEVALLEN

 • Het ongevallenformulier wordt ingevuld door het slachtoffer en door de vaststellende arts. Dit formulier kan je bekomen via de trainer, de ploegverantwoordelijke of op de website (zie rubriek Club info > Verzekeringen).
 • Het volledig ingevulde aangifteformulier (ondertekend door de speler) verstuur je naar het secretariaat (binnen de 5 dagen) die het naar Ethias opstuurt.
 • Alle verdere communicatie verloopt dan enkel nog tussen de betrokkene (die een dossiernummer krijgt) en Ethias. De club heeft verder geen verplichtingen meer betreffende het ongeval.
 • Neem van elk document dat je afgeeft best een fotokopie.
 • Tijdens de medische behandeling betaalt de betrokkene alle kosten.
 • Bij het einde van de behandeling moet een genezingsgetuigschrift ingevuld worden door de behandelende arts en alle onkostennota’s aan de ziekenkas worden voorgelegd. Na tussenkomst vult de ziekenkas het formulier “afrekening” in. Deze formulieren, volledig ingevuld en met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer moeten naar Ethias gestuurd worden.
 • Pas nadat het secretariaat in bezit is van het genezingsgetuigschrift mag de speler opnieuw trainen en spelen.

SLOTBEPALING

 • Alleen het Bestuur zal beslissen in verband met een probleem dat niet door huidig reglement wordt geregeld.
 • Door het betalen van het lidgeld, en als zodanig lid te worden van de club, aanvaardt het lid tevens het huishoudelijk reglement van onze club BT Kortrijk.
 • Elk lid van de club kan op eenvoudige verzoek het huishoudelijk reglement verkrijgen via de ploegverantwoordelijke of het Bestuur.
 • Het huishoudelijk reglement is steeds te raadplegen op de website www.k-basketteamkortrijk.be